ZARADI PANDEMIJE JE SEMINAR PRESTAVLJEN NA USTREZNEJŠI ČAS. PODROBNOSTI SPOROČIMO, KO BO MOGOČE.


LACANOVSKI PSIHOANALITIČNI SEMINAR

O INTERPRETACIJI

z ELISABETH MÜLLNER in NORBERT LEBER,

Iluzija, da je bila naša zgodovina tam še preden smo pričeli o njej govoriti v analizi, je iluzija, da je preteklost nekaj fiksnega, česar se zgolj spomnimo. Preteklosti ni pred sedanjostjo. Šele v trenutku sedanjega govora pričnemo ustvarjati preteklost za nazaj. Interpretacija v analizi kot zapisana črka je tista, ki razkrinka to iluzijo. Zapis je tisti, ki pokaže, da je veriga označevalcev iluzija, ki se spreminja. Naši spomni so strukturirani glede na našo strukturo in ravno preko psihoanalitične interpretacije, s prepoznanjem označevalcev, se naša struktura spreminja in s tem tudi naša preteklost.


Vabljeni k udeležbi na kliničnem seminarju iz lacanovske psihoanalize. Del seminarja bo namenjen delu na argumentu letošnjega kongresa NLS v Genthu, Érica Laurenta, z naslovomInterpretation: From Truth to Event“, drugi del pa predstavitvi in delu na kliničnim primerih.


9. maj 2020


9.00 – 15.00

Center za psihoanalizo, Gosposvetska 5, Ljubljana


prijave zbiramo na: anajereb@czp.si

Kotizacija: 70€


************************************************************************************************************************************************


LACANIAN PSYCHOANALYTIC SEMINAR

ON INTERPRETATION

with ELISABETH MÜLLNER and NORBERT LEBER,


The illusion that our history was there before we even began to talk about it in analysis is an illusion that the past is something fixed that we can only remember. The past is not before the present. It is only at the moment of the present speech that we begin to create the past backwards. Interpretation in analysis as a written letter is one that reveals this illusion. It is the record that shows that the chain of markers is an illusion that is changing. Our memories are structured according to our structure, and precisely through psychoanalytic interpretation, by recognizing markers, our structure changes, and with it our past.


You are invited to attend a Clinical Seminar on Lacanian Psychoanalysis. Part of the seminar is devoted to the argument of the 2020 NLS Congress in Ghent, by Éric Laurent, entitled "Interpretation: From Truth to Event", and the second part to presentation and work on clinical cases.


9 MAY 2020

9AM- 3PM

Center for Psychoanalysis, Gosposvetska 5, LJUBLJANA

Fee: 70€